SeConical appliance
végfelhasználói licencszerződés

EULA Verzió: 1.0

Érvényesség kezdete: 2022. március 23.

Termék fő verzió: SeConical v1.

I. A Gyártó adatai

Gyártó neve: KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt.

Székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.

Cégjegyzék száma: 01-10-048723, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Adószáma: 11780359-2-43

Bankszámla száma: 10403394-49525349-55521001

Képviseleti jogosult: Kmetty József vezérigazgató

II. A szerződés tárgya

A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., mint a SeConical virtuális appliance (a továbbiakban:
SeConical, Rendszer) kizárólagos Gyártója a használati megállapodásban megjelölt felhasználó (a
továbbiakban: Felhasználó) számára a Rendszer – használati megállapodás és a jelen végfelhasználói
licencszerződés (a továbbiakban együttesen: szerződések) szerinti – nem kizárólagos használati jogait
biztosítja. A Rendszer, mint összeállítás, illetve annak egyes komponensei a szellemi tulajdonra
vonatkozó törvények és nemzetközi egyezmények védelme alatt állnak.

Az átengedett használati jogok és a szerződések szerinti kapcsolódó szolgáltatások ellentételezéséért
Felhasználó a használati megállapodásban foglaltaknak megfelelő mértékű díjak megfizetésre köteles.
A virtuális környezetbe nem integrált, de Felhasználónak a Gyártó által a Rendszerrel összefüggésben
átadott egyéb programkódokat, szoftverrészeket, komponenseket a Rendszer részének kell tekinteni,
melyre a szerződések hatálya és feltételei – időbeli korlátozás nélkül – kiterjednek. A szerződések
hatálya és feltételei a Rendszerrel összefüggésben átadott kiegészítő dokumentációkra és
segédanyagokra ugyancsak időbeli korlátozás nélkül vonatkoznak.

III. Meghatározások

A szerződésekben a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban meghatározott
jelentéssel kell értelmezni. Ezen meghatározások a szerződések és az azok elválaszthatatlan részét
képező dokumentumok teljes szövegére érvényesek.

„felhasználói paraméterezés” a Rendszer konfigurálásához, hozzáférések, jogosultságok kiosztásához
szükséges beállítások, értékek rendeltetésszerű használat melletti, a Gyártó által meghatározott, vagy
a kiegészítő dokumentációban rögzített módon és keretek között, a Rendszerben e céllal biztosított és
elérhető menük és eszközök igénybevételével történő módosítása;

„forrásrendszer illesztés” a Rendszer egyes funkciócsoportjai működésének feltétele a Rendszer által
felügyelni tervezett elektronikus információs rendszerek (a továbbiakban: forrásrendszerek) illesztése,
Rendszerhez kapcsolása, a forrásrendszerekben keletkező naplóállományok összegyűjtése érdekében „frissítés” a Rendszer esetleges rejtett hibáinak javítását, funkcióinak bővítését, módosítását
tartalmazó, Gyártó által a jótállási időszak alatt ingyenesen, ezen felül terméktámogatási díj fizetése
mellett nyújtott, a Rendszer új verziójának nem minősülő javítócsomagok telepítése;
„harmadik fél” kitétel a Felek kivételével, bármely természetes vagy jogi személyt, vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságot jelenti;

„jogosulatlan felhasználás” kitétel magában foglal valamennyi, jelen szerződésben engedélyezettől
eltérő magatartást, különösen, de nem kizárólagosan a használati engedély nélküli, illetve a használati
engedély kereteit túllépő használatot (túlhasználat);

„kiegészítő dokumentáció” megjelenési formájától és hordozójától függetlenül valamennyi, a
Rendszerhez kapcsolódó dokumentáció, így különösen, de nem kizárólagosan a Rendszer felhasználói
és üzemeltetési kézikönyve, technikai leírása, specifikációja, oktatási anyagai, termékleírások, gyártói
információk, marketinganyagok, esettanulmányok;

„Rendszer” a SeConical egy moduláris felépítésű, a Gyártó és harmadik felek által fejlesztett
szoftverkomponensekből felépülő, önálló (külső üzemeltetői beavatkozás nélkül is) működésre képes,
a felhasználó elektronikus információs rendszereinek információbiztonságát (a rendszerekben tárolt,
feldolgozott adatvagyon bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, valamint a rendszerek
sértetlenségét és rendelkezésre állását) biztosító adminisztratív és logikai védelmi intézkedések
megvalósítását, az információbiztonsági követelmények teljesítését, valamint a rendszerek
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását támogató virtuális készülék (appliance). A saját
felhasználói felületén keresztül lekérdezhető SeConical az illeszkedő forrásrendszerek működésével
összefüggésben gyűjtött naplóadatok biztonsági és üzemeltetési célú elemzését valósítja meg. A
SeConical Gyártó által fejlesztett moduljai, rendszerkomponensei, valamint a Rendszer, mint egységes
egész, egyedi összeállítás a kapcsolódó felhasználási jogosultságot szabályozó licencfeltételek hatálya
alatt állnak;

„rendszerkomponens” a Rendszer egy vagy több meghatározott funkcióját önállóan, vagy más
komponensekkel összekapcsolódva megvalósító részegysége. A rendszerkomponensek elkülönítésére
– Gyártó erre irányuló kifejezett engedélye hiányában – kizárólag Gyártó rendelkezik jogosultsággal.
Egyes, harmadik felek által fejlesztett rendszerkomponensek a Rendszer végfelhasználói
licencszerződésében rögzítettektől eltérő licencfeltételek hatálya alatt állnak. Fő
rendszerkomponensek, modulok:

 • a. központi naplógyűjtő és tároló modul,
 • b. logelemző modul,
 • c. rendszerközpont és kezelőfelület,
 • d. riportkészítő modul;

„Súlyos hiba” a Rendszer rendeltetésszerű működését lehetetlenné tévő, vagy azt súlyos mértékben
korlátozó olyan hiba, amely
a. a Rendszer gyakori, előre nem látható és ki nem védhető leállását, összeomlását, a kapcsolódó
adatbázisok, adatállományok integritásának, konzisztenciájának súlyos sérülését eredményezi;
vagy
b. kizárja a rendeltetésszerű használatot.
„szerződések” a jelen végfelhasználói licencszerződés, az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó
használati megállapodás, valamint az ezekhez csatolt összes melléklet és függelék, minden olyan egyéb
dokumentum, melyet a rájuk való hivatkozás a szerződések részévé tett. A végfelhasználói
licencszerződésben és a használati megállapodásban foglalt rendelkezések ütközése esetén a
használati megállapodás előírásai alkalmazandók;

„üzembe helyezés” a Rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – átadás-átvételi
dokumentáció, illetve a licencigazolás egyidejű kiállításával – történő átadása, telepítése;
„Végfelhasználói licenc” a Rendszer használatbavételéhez, jog- és rendeltetésszerű használatához
szükséges, Gyártó által kiállított dokumentum.

IV. A felhasználás feltételei

Gyártó, mint a Rendszer jogtulajdonosa Felhasználó számára a jelen végfelhasználói
licencszerződésben, illetve a használati megállapodásban rögzített terjedelmű használati jogokat
biztosít a Rendszer felett. Gyártó a használati jogok gyakorlását a vonatkozó díjak megfizetése
ellenében engedélyezi.

A Rendszer, mint egyedi összeállítás és annak komponensei a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények
és nemzetközi egyezmények védelme alatt állnak. A Rendszerbe nem integrált, de Gyártó által a
Rendszerhez kapcsolódóan átadott egyéb programkódot, kiegészítő dokumentációt és segédanyagot
a Rendszer részének kell tekinteni, melyre jelen licenc hatálya és feltételei – időbeli korlátozás nélkül
– kiterjednek. A szerződés hatálya alá tartozik továbbá a Rendszer valamennyi, Felhasználónál
telepítésre kerülő változata, verziója vagy egyedi továbbfejlesztése.

Gyártó fenntartja a Rendszerre, annak valamennyi részegységére (moduljára) és komponensére,
összes példányára, illetve kiegészítő dokumentációjára vonatkozó valamennyi jogát, jogcímét és
érdekeltségét, függetlenül az eredeti vagy másodpéldány későbbi megjelenési formájától,
hordozójától. Felhasználó a Rendszer szerződésekben foglalt tartalmú és terjedelmű, csak a telepített
példány tekintetében kizárólagos, a további hasznosítást magában nem foglaló használati jogait szerzi
meg, a szerződések nem keletkeztetnek semmilyen jogcímet vagy jogot a Rendszer, annak
komponensei, moduljai, a kapcsolódó szerzői vagy vagyoni jogok, védjegyek tulajdonlására.

A Rendszer rendeltetésszerű működéséhez szükséges, harmadik fél tulajdonjogát képező
szoftverrészek, komponensek tekintetében a felhasználásra a szerződések előírásaival összhangban
alkalmazni kell az érintett szoftverrészre, komponensre irányadó licencszerződés rendelkezéseit is.

IV/1. A használati jogosultság terjedelme

A Rendszer kizárólag a szerződésekben és a kiegészítő dokumentációkban foglaltaknak megfelelően, a
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és célra használható. A Rendszer nem szerződés-,
vagy rendeltetésszerű használata tilos.

A Rendszerben – az adatok személyes jellegétől, minősítésétől, beszerzési módjától függetlenül –
kizárólag az annak rendeltetésszerű működéséhez szükséges, jogszerű tartalmak tárolhatóak, illetve
dolgozhatók fel, elemezhetők. A Rendszer, annak komponensei, moduljai felhasználásával nem
készíthető, nem dolgozható fel, nem elemezhető és nem publikálható jogszabályba, bírósági, vagy más
hatósági határozatba ütköző tartalom. Felhasználó, valamint a nevében, vagy érdekkörében eljáró
személyek a Rendszer használata során, azzal összefüggésben nem folytathat(nak) a Büntető
Törvénykönyvbe ütköző vagy más módon jogsértő tevékenységet. Jelen kikötés megszegése
jogosulatlan felhasználásnak minősül. A Felhasználó által a Rendszerben kezelt és feldolgozott (a
továbbiakban együttesen: feldolgozott) adatok, valamint a Rendszer által előállított jelentések
tulajdonjoga Felhasználót illeti.

A Rendszer lehetővé teszi szerep- és felelősségi körök felhasználó általi rögzítését, jogosultságok
beállítását. Amennyiben a szerep- és felelősségi körök rögzítése, a jogosultságok beállítása, vagy a
Rendszer egyéb adatokkal történő feltöltése során személyes adatnak minősülő adatok rögzítésére
kerül sor, ennek jogszerűségéért, az általános adatvédelmi rendeletben és az irányadó adatvédelmi
jogszabályokban foglalt rendelkezések megtartásáért, kötelezettségek teljesítéséért Felhasználó
felelős. Gyártó a Rendszer működésével összefüggésben nem minősül adatkezelőnek vagy
feldolgozónak.

Felhasználó nem jogosult a Rendszer komponensei, moduljai forrás- vagy tárgykódjának
megismerésére, visszafejtésére, lefordítására, felhasználói paraméterezés kereteit túllépő
megváltoztatására, módosítására, továbbfejlesztésére, átdolgozására, felépítésének és működésének
a rendeltetésszerű üzemeltetés által lehetővé tett mértéket meghaladó tanulmányozására,
elemzésére, a Rendszer és komponensei többszörözésére és terjesztésére. Felhasználó ugyanakkor a
kiegészítő dokumentációban meghatározott módon és keretek között jogosult a felhasználói szinten
paraméterezhető adatok, értékek és beállítások megváltoztatására.

A rendszerkomponensek és modulok kizárólag Gyártó előzetes írásos engedélyével, az általa
meghatározott módon és mértékben különíthetők el, vagy kapcsolhatók össze. Felhasználó a Rendszer
komponenseiből nem készíthet származékos szoftvereket, alkalmazásokat. A jelen szakaszban foglalt
kikötés megsértése a kapcsolódó jótállás azonnali megszűnését eredményezi és Gyártó kártérítési
igényérvényesítését alapozza meg.

Felhasználó a Rendszert, illetve a szerződésekben számára biztosított jogokat – a szerződések eltérő
rendelkezése hiányában – Gyártó erre vonatkozó, kifejezett előzetes írásos engedélye hiányában
kizárólag saját szervezetén belül, saját tevékenységének támogatására jogosult használni, a
szerződések alapján hozzáférés kizárólag saját szervezeten belüli entitás számára regisztrálható. Ez
utóbbi korlátozás alól kivételt jelentenek a Felhasználó megbízásából, vagy jogszabály alapján eljáró
ellenőrök, auditorok. A jelen szakaszban rögzített korlátozás alól kivételt képez a szervezet megszűnése
miatti jogutódlás. Gyártó nem tagadhatja meg az előzetes hozzájárulás megadását, ha a Rendszert
átvevő harmadik fél teljes egészében elfogadja a jelen végfelhasználói licencszerződés, illetve a
használati megállapodás rendelkezéseit és teljesíti az ezekben rögzített kötelezettségeket.

Felhasználó a Rendszert, annak komponenseit, moduljait, a kiegészítő dokumentációt, illetve a
szerződésekben biztosított jogokat Gyártó kifejezetten erre vonatkozó, előzetes írásos engedélye
hiányában

 • a. nem értékesítheti tovább, tartósan (véglegesen), ideiglenesen, részben vagy egészben, díjfizetéshez
  kötötten vagy ingyenesen sem engedheti át, nem adhatja használatba vagy további licencbe, bérbe,
  haszonbérbe, lízingbe, kölcsönbe, vagy haszonkölcsönbe, azt semmilyen módon nem terhelheti
  meg, illetve ingyenesen sem használhatja szolgáltatásnyújtásra, és semmilyen más módon nem
  terjesztheti;
 • b. a szerződésekben kifejezetten rögzített esetek kivételével harmadik fél számára a Rendszerhez,
  annak komponenseihez és a kiegészítő dokumentációhoz nem engedélyezhet hozzáférést és nem
  engedélyezheti azok használatát;
 • c. a Rendszert nem használhatja olyan termék kifejlesztésére, amely versenyképes a Gyártó által
  forgalmazott, vagy szolgáltatásként nyújtott bármely termékkel.

A Rendszer, annak moduljai és komponensei működéséhez kapcsolódó, vagy arra vonatkozó bármely
teljesítménymérési adatot, vagy teszteredményt (függetlenül a mérés vagy teszt végrehajtójától)
Felhasználó bizalmasan köteles kezelni. A teljesítménymérési adatok, teszteredmények – a bíróság vagy más hatóság általi kötelezés kivételével – Gyártó előzetes írásbeli engedélye hiányában nem
hozható harmadik felek tudomására.

A fenti rendelkezéseknek megfelelően Gyártó kizár minden olyan, a Felhasználó és harmadik felek felé
fennálló felelősséget, amely a szerződések, vagy valamely jogszabály rendelkezéseinek Felhasználó,
illetve a Felhasználó nevében, vagy érdekkörében eljáró személyek általi megsértéséből, a Rendszer,
annak valamely komponense, modulja nem szerződés-, illetve rendeltetésszerű, helytelen, jogellenes
használatából, hibás vagy jogosulatlan működtetéséből, rossz felhasználói paraméterezéséből, a
Rendszer, annak valamely komponense, modulja nem a Gyártó, vagy a felhatalmazásával eljáró, illetve
érdekkörébe tartozó személyek általi – a felhasználói paraméterezést kereteit meghaladó –
módosításából, megváltoztatásából, jogosulatlan többszörözéséből, nyilvánosságra hozatalából, a
Gyártó által kifejezetten nem engedélyezett termékkel való összekapcsolásából, mindezek
megkísérléséből, a regisztrált hozzáférések nem megfelelő biztonságú őrzéséből, a kapcsolódó
hozzáférési adatok (felhasználónevek, jelszavak, egyéb kódok) nem megfelelő bizalmasságú, vagy az
általános adatvédelmi rendeletben foglaltakkal ellentétes kezeléséből ered. Harmadik felekkel
szemben Gyártó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) irányadó
rendelkezései szerint, kizárólag a szerződésekben rögzítetteknek megfelelő, jog- és rendeltetésszerű
használatból eredő, a Gyártónak, a felhatalmazásával eljáró, illetve érdekkörébe tartozó személyeknek
felróható okból bekövetkezett károkért vállal felelősséget.

Felek egyike sem felel szerződéses kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért vis maior felmerülése
esetén.

A szerződések használati jogosultság tekintetében rögzített korlátozásainak megsértése jogosulatlan
felhasználásnak minősül és a szerződések Gyártó általi azonnali hatályú (rendkívüli) felmondását
alapozza meg.

IV/2. Gyártói vállalások, terméktámogatás

Gyártó vállalja, hogy a használati megállapodásban rögzített licencdíj(ak) megfizetését követően, a
használati megállapodásban meghatározott időszakon belül, a Felhasználó által rendelkezésre
bocsátott, a használati megállapodás mellékletében definiált követelményeknek megfelelő
rendszerkörnyezetben üzembe helyezi, és Felek eziárnyú megállapodásának megfelelően
felparaméterezi a Rendszert, végrehajtja a forrásrendszerek illesztését. A jelen licencszerződés szerinti
jótállás érvényesítésének feltétele a Rendszer Gyártó által meghatározott módon történő telepítése.

Gyártó a szerződések hatálya alatt ingyenes, illetve díjhoz kötött terméktámogatási szolgáltatásokat
biztosít Felhasználó számára. A terméktámogatási szolgáltatások igénybevétele – az ingyenesen
rendelkezésre bocsátott hibajavítások, illetve biztonsági frissítések kivételével – nem kötelező. A
kötelező frissítések telepítésének elmaradása a jótállás elvesztését eredményezi.

A terméktámogatási szolgáltatás keretében Felhasználónak lehetősége van a Gyártó által biztosított
elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételére.

A gyártói terméktámogatási szolgáltatás keretében Felhasználó – a díjfizetéshez kötött szolgáltatási
elemek esetében a vonatkozó díjak megfizetését követően –

 • a. termékinformációs szolgáltatásokhoz;
 • b. a Gyártó által kibocsátott frissítésekhez;
 • c. a jótállási időszak kiterjesztéséhez;
 • d. a Rendszer és komponensei új alverzióihoz; továbbá
 • e. a kiegészítő dokumentációkhoz és azok frissítéseihez juthat hozzá.

Gyártó fenntartja a jogot, hogy terméktámogatási szolgáltatása keretében a Rendszer egyes
komponenseinek szolgáltatásait, képességeit lefedő más komponens(eke)t ajánljon fel, illetve az
aktuális rendszerkomponensek verziókövetését és támogatását a jelen szerződésben rögzített
feltételek mellett megszüntesse. A támogatás megszüntetése nem korlátozza Felhasználót a már
licenciába adott, érintett rendszerkomponensek további használatában.

Gyártó terméktámogatási szolgáltatása keretében vállalja, hogy a Rendszerhez kapcsolódó
újdonságokról, új információkról rendszeresen tájékoztatja a Felhasználót (termékinformációs
szolgáltatás). A termékinformációs szolgáltatás keretében nyújtott tájékoztatás nem minősül kötelező
érvényű ajánlatnak. A termékinformációs szolgáltatás a Gyártó honlapján keresztül történő
közzététellel is teljesíthető.

A terméktámogatás keretében elérhető frissítésekre, javítócsomagok közzétételére (együttesen:
javítócsomag), valamint a jótállási időszak kiterjesztésére – ennek keretében a javítócsomagokkal le
nem fedett hibák bejelentésére és kijavítására – a Szavatosság/Jótállásfejezetben foglaltak irányadóak
azzal, hogy a terméktámogatás ezen elemeinek elérését a jótállási időszak leteltét követően Gyártó
további díjfizetéstől és a végfelhasználói licencszerződés kiegészítésétől teheti függővé.

Gyártó az önálló verziószámmal rendelkező frissítések, illetve a Rendszer újabb verziói (együttesen:
verziókövetés) végfelhasználók általi elérését további licencdíj-fizetéstől és új, vagy kiegészítő
végfelhasználói licencszerződés megkötésétől teheti függővé.

A Felhasználó számára a szerződések alapján biztosított licenc terjedelme eltérhet az igénybe venni
kívánt terméktámogatási szolgáltatások terjedelmétől. Amennyiben a licenc terjedelme meghaladja az
igénybe vett terméktámogatási szolgáltatások terjedelmét, – a kapcsolódó díjak megfizetése mellett –
a terméktámogatási szolgáltatások igénybevétele a használati engedély lejártáig Felhasználó egyoldalú
nyilatkozatával meghosszabbítható. Felek eltérő megállapodása hiányában a fordulónaphoz kötött
terméktámogatási szolgáltatások igénybevételére irányadó megállapodás Felhasználó fordulónapot
legalább nyolc (8) munkanappal megelőző eltérő tartalmú nyilatkozata hiányában a következő
fordulónapig terjedő időtartammal, de legfeljebb a licenc lejárati napjáig meghosszabbodik. Gyártó a
hosszabbítással érintett szolgáltatások díjára vonatkozó számláját a felhasználói igénybejelentést, vagy
a fordulónapot követő tizenöt (15) napon belül jogosult kiállítani és megküldeni Felhasználónak.

V. Szavatosság/jótállás

Gyártó a Rendszerre, annak komponenseire és frissítéseire a Ptk. szerinti kellék- és jogszavatosságot
vállal.

Gyártó üzembe helyezésének időpontjában szavatolja

 • a. a Rendszer, annak valamennyi komponense, frissítései ismert vírus-, kémprogram és egyéb kártevő
  (malware) mentességét;
 • b. azt, hogy a Rendszer mentes az ismert sérülékenységektől; valamint, hogy
 • c. a Rendszer, annak komponensei lényegüket tekintve megfelelnek az átadott kiegészítő
  dokumentációban szereplő funkcióleírásnak, a hatályos jogszabályokban, szabványokban rögzített
  műszaki és biztonsági előírásoknak.

Gyártó szavatolja továbbá, hogy a jelen licencszerződés alapján biztosított használati jogosultságokat
jogszerűen biztosítja, és a végfelhasználói licencszerződés rendelkezéseivel összhangban folytatott valamennyi felhasználás jogszerűnek minősül. Gyártó a Rendszer előállításával és forgalomba
hozatalával kapcsolatos valamennyi engedéllyel rendelkezik és kijelenti, hogy a Rendszer jelen
licencszerződés szerinti hasznosításával összefüggésben Felhasználót harmadik fél felé díjfizetési
kötelezettség nem terheli, a használati jogok gyakorlását harmadik felek joga nem akadályozza, vagy
korlátozza.

Gyártó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy Felhasználót mentesítse mindazon
igényekkel szemben, illetve ennek sikertelensége esetén köteles megtéríteni azon igényekből fakadó
valamennyi kárt, költséget, ésszerű ügyvédi díjat, amelyet harmadik fél támaszt a Felhasználóval
szemben azon az alapon, hogy a Rendszer jelen licencszerződésnek megfelelő hasznosítása szellemi
tulajdonát sérti. Felhasználó köteles haladéktalanul írásban értesíteni Gyártót, amennyiben a fenti
igényről, vagy keresetről tudomást szerez, valamint köteles teljes mértékben együttműködni Gyártóval
a védelem során, megadva minden, a védelemhez szükséges nyilatkozatot, illetve peres eljárás esetén
– amennyiben szükséges – mindent megtenni a perből való elbocsátása érdekében. Felhasználó Gyártó
kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül nem tehet jogsértésre vonatkozó elismerést. Felhasználó
nem tarthat igényt olyan kár, illetve költség Gyártó általi megtérítésére, amelyet az értesítés
késedelmével, az együttműködés hiányával, illetve szerződéses kötelezettsége megszegésével maga
okozott.

Gyártó nem vállal felelősséget az olyan jogsértéseken alapuló igényekért, melyek a Rendszer, vagy
annak valamely komponense nem a Gyártó, vagy a nevében eljáró, illetve érdekkörébe tartozó
személyek általi módosításán, megváltoztatásán, kijavításán, jogosulatlan többszörözésén,
nyilvánosságra hozatalán, vagy a Rendszer nem szerződés- és rendeltetésszerű, jogellenes
felhasználásán, hasznosításán alapul.

A Rendszer rendeltetésszerű használata során a feltárt, reprodukálható és a Gyártó felé Felhasználó
által írásban bejelentett hibák – a jelen licencszerződésben foglalt feltételekkel – külön díjfizetés nélkül
kerülnek kijavításra. A felmerült hibák kijavítására Gyártó szükség szerinti időszakonként
javítócsomagokat biztosít. A javítócsomagok a végfelhasználói licenc lejárati napjáig ingyenesen illetik
meg a végfelhasználókat. Verzióváltás esetén Gyártó javítócsomagot legfeljebb a verzióváltás napját
követő tizenkét (12) hónapig bocsát ki, ezt meghaladóan a termékváltozás, termékváltás esetére
további hibajavítási kötelezettséget és felelősséget nem vállal.

A javítócsomagok telepítésének elmaradása, vagy annak a Gyártó által meghatározottól eltérő módon
történő végrehajtása a végfelhasználói licencszerződésben rögzített gyártói jótállás elvesztését
eredményezi. Gyártó a javítócsomag telepítési kötelezettség elmulasztásából, a javítócsomagok Gyártó
által előírtaktól eltérő telepítéséből eredő esetleges károkért (ideértve, de nem kizárólagosan
Felhasználó adatvesztését) nem vállal felelősséget.

A javítócsomagok által esetlegesen le nem fedett, bejelentett hibák elhárítását a jótállási időszakban
Gyártó súlyos hiba esetében három (3), nem súlyos hiba esetében nyolc (8) munkanapon belül
megkezdi. Amennyiben Felhasználó igazolható, nyomós gazdasági érdeke alapján a kijavítással való
jótállást nem tudja érvényesíteni, a megfizetett kapcsolódó díjak arányos leszállítását, vagy
visszatérítését kérheti. Nem, vagy csak – a megfizetett díjakra tekintettel – aránytalanul nagy ráfordítás
mellett javítható hiba, továbbá a javítási idő harminc (30) munkanapon túli elhúzódása esetén Gyártó
a Felhasználó által megfizetett licencdíjak arányos leszállítását, a már megfizetett díjak arányos
visszatérítését biztosítja. Hardverhiba esetében a nem javítható, cserélhető termékelemeket Gyártó
harminc (30) munkanapon belül kicseréli. A hiba bejelentésének késedelméből eredő károkért
Felhasználó felel. Késedelem nélkülinek a hiba keletkezését követő két (2) munkanapon belüli
bejelentést tekintendő.

Ha a szavatossági igény a Rendszer – megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében
kerül érvényesítésre, az igényérvényesítéssel nem érintett részekre vonatkozó szavatossági jogok
elévülése nem szakad meg. A kijavított, vagy kicserélt termékkomponensek tekintetében a jótállási idő
újrakezdődik.

Felhasználó a Rendszert, annak frissítéseit, vagy komponenseit Gyártó kifejezett írásos engedélye
hiányában – a felhasználói paraméterezés útján megoldható alapvető telepítési, konfigurációs
hibajavítások kivételével – önállóan nem javíthatja, vagy javíttathatja meg. Gyártó a hiba kijavításához
alvállalkozó közreműködését is igénybe veheti.

Gyártó nem vállal szavatosságot Felhasználó, a nevében eljáró, vagy érdekkörébe tartozó személyek,
vagy a Gyártó érdekkörén kívül eső harmadik felek által

 • a. a Rendszer jelen végfelhasználói licencszerződéssel, illetve a használati megállapodással ellentétes,
  jogszerűtlen, nem szerződésszerű használatával;
 • b. a kiegészítő dokumentációban foglaltaknak nem megfelelő, rendeltetésellenes, helytelen
  használatával, hibás működtetésével, paraméterezésével, konfigurációjának, üzemeltetési
  környezetének engedély nélküli megváltoztatásával;
 • c. a rendszerkörnyezet nem megfelelő, hiányos kialakításával, védelmével;
 • d. gondatlansággal, szándékos rongálással, a Rendszerbe feldolgozás, tárolás, vagy más célból bevitt
  adatok nem megfelelőségével;
 • e. a komponensek jogosulatlan többszörözésével, visszafejtésével, módosításával vagy bővítésével;
 • f. a Rendszer új rendszerelemekkel való bővítésével, kiegészítésével, vagy bármely módosításával (ide
  nem értve a szállított rendszerelemek szükséges frissítéseit, hibajavításait);
 • g. az előírt javítócsomagok telepítésének elmaradásával, szakszerűtlen végrehajtásával;
 • h. a hibák előírt időtartamon túli bejelentésével, vagy a bejelentés elmulasztásával

okozott károkért (többek között, de nem kizárólagosan a felmerülő adatvesztésért, üzleti tevékenység
félbeszakadásáért, esetleges rendszerösszeomlásért).

Harmadik felekkel szemben Gyártó a Ptk. irányadó rendelkezései szerint, kizárólag a végfelhasználói
licencszerződésben rögzítetteknek megfelelő, jog- és rendeltetésszerű használatból eredő károkért, a
licencszerződésben és a használati megállapodásban foglalt terjedelemben vállal felelősséget.

Gyártó a Rendszer logikai (virtualizációs) és fizikai környezetének nem megfelelősségéből,
üzemeltetéséből, a Gyártó által el nem hárítható, a Rendszer logikai vagy fizikai környezetében
bekövetkező eseményekből (ideértve, de nem kizárólagosan a hálózati túlfeszültséget, tűz-, vízkárokat,
földrengést, terrortámadást, más elemi kárt, a Rendszer futtatásához használt hardverek
eltulajdonítását), valamint a Rendszerrel együttműködő, összekapcsolt, nem Gyártó által a
végfelhasználó rendelkezésére bocsátott szoftver- és hardvereszközök működési zavarából eredő
meghibásodásokért, károkért semminemű felelősséget nem vállal.

Gyártó jelen fejezet szerinti rendelkezésekből eredő kötelezettségvállalásainak, kárfelelősségének
mértéke a használati megállapodás alapján fizetett díjakhoz igazodik, azokat nem haladhatja meg.
Gyártó szükséges és felmerült költségeit, egyéb ráfordításait a kártérítésként fizetendő összegből
levonhatja. A kötelezően telepítendő hibajavító csomagok kivételével Gyártó az általa ingyenesen
használatba adott, opcionálisan telepíthető rendszerkomponensekért, frissítésekért kártérítési
felelősséget nem vállal.

Gyártó a Rendszerbe integrált, azzal összefüggésben rendelkezésére bocsátott, harmadik felek
jogtulajdonát képező rendszerkomponensek, frissítések tekintetében kizárólag a harmadik felek által
az adott komponensre, illetve frissítésre biztosított feltételeknek megfelelő jótállást vállal. Jelen
rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben a hiba felmerülésének oka az adott komponens Gyártó
általi, nem megfelelő beépítése, vagy más komponensekkel való összekapcsolása.

VI. A személyes adatok védelme

Gyártó az adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően minden személyes adatnak minősülő
adatot a jogszerűség, a tisztességes eljárás, az átláthatóság és az adattakarékosság elvének
megfelelően kezel. Ennek jegyében a Felhasználó által a szerződések megkötésekor, vagy azt követően
megadott – adott esetben nyilvánosan is elérhető – kapcsolattartói adatokat, a kapcsolattartó

 • a. nevét,
 • b. beosztását,
 • c. munkavégzéshez használt telefonszámát,
 • d. munkavégzéshez használt elektronikus postafiók címét

biztonságos infrastruktúrájában, CRM rendszerben kezeli. A CRM kizárólag a fenti adatokat és szerződő
fél szervezeti adatait tartalmazza.

Az adatkezelés jogalapját

 • a. a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, a Felhasználóval a szerződések alapján fennálló jogviszonyból
  származó jogi kötelezettségek, kiemelten az együttműködési kötelezettség teljesítése; valamint
 • b. a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja, a Felhasználó számára a szerződésekben biztosított jogok
  gyakorlása, a termékinformációs szolgáltatások elérése, illetve Felek jogos érdekeinek
  érvényesítése képezi.

Az adatmegosztás jogszerűsége a fenti jogalapoktól függetlenül Felhasználó felelőssége, így
Felhasználó a szerződések létrejöttével és teljesítésével összefüggésben kizárólag olyan személyek
személyes adatait adhatja meg, akik az adatátadáshoz ás -továbbításhoz előzetesen kifejezetten
hozzájárultak. Felhasználó az adatkezelési hozzájárulás megadását Gyártó kérésére hitelt érdemlően
igazolni köteles. A hozzájárulás elmaradásából, vagy visszavonásából eredő károkért fennálló
felelősség kizárólag Felhasználót terheli.

Gyártó a szerződésekkel összefüggésben átadott személyes adatokat adatvédelmi szabályzatának
megfelelően (http://www.kurt.hu/adatvedelmi-nyilatkozat), a szerződéses kötelezettségek, az azokkal
összefüggő jogos érdek fennállásáig, vagy a kapcsolattartói adatokban bekövetkezett változásról
történő – Felhasználó általi – szerződésszerű értesítésig kezeli. Az adatokat célhoz kötötten, kizárólag
a szerződésekből fakadó jogok és kötelezettségek – ideértve a termékinformációk megküldését is –
érvényesítése, teljesítése érdekében és keretében kezeli, profilalkotásra nem használja fel, Harmadik
félnek – a jogalap megjelölését is tartalmazó hatósági, vagy bírósági megkeresés esetét kivéve sem belsem külföldre – nem továbbítja, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az adatokat
megfelelő, kockázatarányos technikai és szervezési intézkedésekkel védi, az esetlegesen felmerülő
adatvédelmi incidenseket a GDPR előírásainak megfelelően kezeli, azokról az érintetti körnek – a
jogszabályban előírt módon és adattartalommal – tájékoztatást ad.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az érintett természetes személyek egyértelmű és
teljeskörű, az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő tartalmú tájékoztatást kapjanak a
szerződések alapján történő adatátadás tényéről és körülményeiről, valamint, hogy az érintettek a
szerződések adatkezelésre irányadó rendelkezéseit megismerhessék.

Tekintettel arra, hogy Gyártó és a személyes adatok érintettje között adatkezelési megállapodás nem
jön létre, érintett az adatkezeléssel összefüggő (hozzáférésre, helyesbítésre, törlésre, a kezelés
korlátozására irányuló) igényeit, illetve jogait (tiltakozás, adathordozhatóság) az adatátadóval
(Felhasználóval) szemben érvényesítheti. Gyártó – az érintett megfelelően alátámasztott, hitelt
érdemlő kérésére – az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően intézkedik a kezelt adatok
helyesbítésére, kiegészítésére, illetve a tájékoztatáshoz és az adathordozhatósághoz való jog
érvényesítésének biztosítására.

Felhasználó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy mentesítse Gyártót mindazon
igényekkel szemben, illetve ennek sikertelensége esetén köteles megtéríteni mindazon igényekből
fakadó valamennyi kárt, költséget, ésszerű ügyvédi díjat, amelyet Harmadik fél támaszt a Gyártóval
szemben személyes adatai szerződésekkel összefüggő, Felhasználó érdekkörében felmerült
jogosulatlan kezelése miatt. Gyártó köteles írásban, haladéktalanul értesíteni a Felhasználót,
amennyiben a fenti igényről, vagy keresetről tudomást szerez, valamint köteles teljes mértékben
együttműködni a védelem során, megadva minden, a védelemhez szükséges nyilatkozatot, illetve
peres eljárás esetén – amennyiben szükséges – mindent megtenni a perből való elbocsátása
érdekében. Az adatkezelés jogszerűségének bizonyítása e körben Felhasználót terheli. Gyártó
Felhasználó kifejezett előzetes írásos beleegyezése nélkül nem tehet jogsértésre vonatkozó elismerést.
Gyártó nem tarthat igényt olyan kár, illetve költség Felhasználó általi megtérítésére, amelyet az
értesítés késedelmével, az együttműködés hiányával, illetve szerződéses kötelezettsége
megszegésével maga okozott.

VII. Bizalmas információk

A szerződések létezésére és a végfelhasználói licencszerződés tartalmára vonatkozó információk
kivételével a szerződések teljesítésével összefüggő valamennyi adat, információ üzleti titkot képez,
melynek megőrzéséért Felek, valamint a nevükben eljáró, illetve érdekkörükbe tartozó személyek
polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a jelen
rendelkezésből eredő kötelezettséget a nevükben eljáró, vagy érdekkörükbe tartozó személyek
megismerjék és magukra nézve kötelezőnek ismerjék el. Jelen kikötés megsértése esetén a kitételt
megsértő Fél úgy felel, mintha maga járt volna el.

A titoktartási kötelezettség megszegése esetén az a Fél, akinek érdekkörében a kötelezettségszegés
felmerült, a másik Fél teljes és azonnali kártalanítására köteles.

Azon információk, melye(ke)t mindkét, vagy az adatok felett rendelkezni jogosult Fél, jogszabály,
hatósági határozat, bírósági ítélet, vagy a szerződések kifejezetten nyilvánosnak minősítenek, illetve a
szerződések megkötését megelőzően, vagy azt követően jogszerűen nyilvánosságra került adatok nem
tartoznak az üzleti titkok körébe. Felek az üzleti titoknak minősülő információkat kizárólag a másik Fél
előzetes írásos hozzájárulásával hozhatják harmadik felek tudomására. A szerződések hatálya alá
tartozó, üzleti titoknak minősülő információk jogszerűen kizárólag a szerződésekben vállalt
kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogosultságok érvényesítéséhez szükséges mértékben
használható(k) fel.

A szerződések alapján használatba adott Rendszerre, annak moduljaira és komponenseire – ide nem
értve a harmadik felek szerzői művének minősülő komponenseket és kapcsolódó állományokat –
vonatkozó valamennyi dokumentáció, irat, know-how, szellemi alkotás, ötlet, elv, elgondolás, eljárás,
működési módszer, üzleti terv, műszaki, pénzügyi és marketing információ, a Rendszer által generált
jelentés, logikai fájl-formátum, képernyő és logikai mező-leírás – megjelenési formájától függetlenül –
üzleti titoknak minősül és Gyártó kizárólagos tulajdonát képezi. Felhasználó az e körbe tartozó adatok feltárására vonatkozó hatósági határozat vagy bírósági ítélet tényéről és tartalmáról – amennyiben az
lehetséges, a kötelezés teljesítését megelőzően – Gyártót írásban értesíti.

Felek kötelesek a szerződések teljesítésével összefüggésben a másik Féltől, az annak nevében, illetve
érdekkörében eljáró más személytől (ideértve az átadó fél tag- vagy leányvállalatát, alvállalkozóját is)
átvett üzleti titkok lehető legnagyobb fokú védelméhez szükséges valamennyi indokolt és ésszerű
intézkedést megtenni. Jelen kikötés megsértése a titoktartási kötelezettség megszegésének minősül.

Felek kötelesek a szerződéseken alapuló jogviszonyuk megszűnésekor a másik Féltől, az annak
nevében, illetve érdekkörében eljáró más személytől (ideértve az átadó fél tag- vagy leányvállalatát,
alvállalkozóját is) átvett üzleti titkokat és az azokról készült másolatokat hitelt érdemlő módon,
haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törölni.

VIII. Díjak

Felhasználó a használati jogok átengedéséért, illetve Gyártó szerződésekben rögzített, kapcsolódó
vállalásai, különösen, de nem kizárólagosan a visszterhes terméktámogatási szolgáltatások
ellentételezéseként a használati megállapodás szerinti licencdíjakat, az ott meghatározott
pénznemben köteles megfizetni Gyártónak, vagy a Gyártó által a díjak beszedésére feljogosított
személynek. A fizetési feltételeket ugyancsak a használati megállapodás rögzíti.

IX. Hatály, módosítás, megszűnés

A szerződéseken alapuló használati jogosultság a használati megállapodásban rögzített díjak
megfizetése mellett határozatlan időre szól. A használati jogok a Rendszer üzembe helyezésének,
illetve a licencigazolás ezzel egyidejű kiállításának időpontjától illetik meg Felhasználót. A jelen
végfelhasználói licencszerződés a használati megállapodás megkötésének időpontjában lép hatályba
és mindaddig hatályban marad, ameddig Felhasználó, vagy az érdekkörébe tartozó bármely harmadik
fél a Rendszer használatával ténylegesen és véglegesen fel nem hagy.

Jelen végfelhasználói licencszerződés – valamely szerződési kikötés jogszabályon, vagy annak
visszaható hatályú módosításán alapuló érvénytelensége, bírósági kötelezés alapján történő
módosítása, illetve a szerződésben kifejezetten szabályozott esetek kivételével – nem módosítható,
ugyanakkor a frissítések telepítésének és a frissített Rendszer további használatának, a
terméktámogatási szolgáltatások jövőbeni igénybevételének előfeltétele lehet új licencfeltételek
elfogadása.

Felhasználó a Rendszer visszaállíthatatlan módon történő törlésével, azonnali hatállyal megszűntetheti
annak használatát, azonban a Gyártó részére már megfizetett licencdíjak nem követelhetők vissza. Az
Rendszer törlése a szerződések felhasználói felmondással történő megszűntetésének minősül és
vonatkoznak rá a szerződések megszűntetésére irányadó rendelkezések.

Felek a másik Fél szerződésszegése esetén jogosultak a szerződések alapján létrejött jogviszony
rendkívüli felmondással történő megszűntetésére. Gyártó a szerződések felmondása helyett jogosult
a Felhasználónak adott használati jogosultságok, verziókövetési és terméktámogatási szolgáltatások
teljes vagy részleges felfüggesztésére, a Rendszerhez, valamint a kapcsolódó terméktámogatási
szolgáltatásokhoz való hozzáférés részleges vagy teljes korlátozására (a továbbiakban együttesen:
használati jogok korlátozása). A használati jogok korlátozásának időtartamára Gyártó az arányosan járó
terméktámogatási díj kétszeresének megfelelő mértékű díj követelésére jogosult. A szerződésekben
meghatározott esetek mellett Gyártó rendkívüli felmondási jogát alapozza meg:

 • a. a jogosulatlan felhasználás bármely esete, illetve a jogellenes állapot jogsértés (túlhasználat)
  tényéről szóló értesítést három (3) naptári nappal meghaladó fenntartása;
 • b. ha Felhasználó valamely, szerződésen alapuló díjfizetési kötelezettségének az esedékességtől
  számított tíz (10) naptári napon túl nem tesz eleget.

Felhasználó a jelen végfelhasználói licencszerződést önállóan nem, csak a használati megállapodással
együttesen mondhatja fel.

A jogviszony megszűnése, vagy megszűntetése következtében a szerződések alapján biztosított
használati jogok is megszűnnek. A használati jogok megszűnésekor Felhasználó a Rendszer, az átadott
kapcsolódó szoftverek és a kiegészítő dokumentációk használatával haladéktalanul felhagyni, azok
valamennyi példányát – az esetleges másolatokkal egyetemben – azonnal és visszaállíthatatlanul
törölni köteles. Az eltávolítás tényét Gyártó, vagy az érdekkörében eljáró személyek felhívására a
Felhasználó hitelt érdemlően igazolni köteles. Jelen kötelezettség Felhasználó által történő
elmulasztása jogosulatlan felhasználásnak minősül.

A rendkívüli felmondás előtt öt (5) munkanappal a felmondási jogát gyakorló Fél köteles a másik Felet
a szerződésszegő magatartás megszüntetésére való felhívással egyidejűleg joggyakorlási szándékáról
írásban értesíteni. A szerződésszegő Fél az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles
szerződésszegő magatartása megszűntetésére és az abból a másik Felet ért valamennyi igazolt kár
azonnali és teljes megtérítésére. A szerződésszerű állapot helyreállítása esetén a Felek közötti
szerződéses jogviszony rendkívüli felmondással nem szüntethető meg.

Amennyiben a szerződésszerű állapot helyreállítása a szerződésszerűen eljáró Fél méltányolható
érdekére tekintettel nem várható el, a Felet az előzetes értesítési kötelezettség nem terheli. A
szerződésszegő magatartássúlyosságát, illetve a méltányolható érdek fennállását az arra hivatkozó Fél
köteles bizonyítani. A bizonyítási kötelezettség érvényesítésétől a másik Fél írásos nyilatkozatával
eltekinthet.

A szerződések Gyártó részéről, azonnali hatályú (rendkívüli) felmondással történő megszűntetése
esetén a szerződésekből származó valamennyi követelés azonnal lejárttá és esedékessé válik és
minden további felhívás nélkül vonatkoznak rá a késedelemre irányadó szabályok. Rendkívüli
felmondás esetén Felek három (3) naptári napon belül elszámolnak egymással.

A szerződések megszűnése, illetve megszüntetése nem mentesíti Felhasználót a vonatkozó
jogviszonyok alapján járó, még meg nem fizetett díjak megfizetésének kötelezettsége alól, és nem
korlátozza a Felek további jogérvényesítéshez való jogát.

X. Jogfenntartó nyilatkozat, érvénytelenség

A szerződésekben rögzített, Feleket megillető valamely jog késedelmes érvényesítése, vagy
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogérvényesítés lehetőségéről való lemondást, továbbá
valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a további, illetve fennmaradó jogok
érvényesítését. A szerződésekből eredő, vagy azokhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás
csak a lemondó Fél erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozata esetén érvényes.

A szerződések bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a szerződésekben rögzített egyéb
rendelkezések érvényességét és hatályát, részleges érvénytelenség esetén a szerződések további
részei változatlan formában fennmaradnak.

XI. Engedményezés

Felek a szerződésekben biztosított jogaikat a másik Fél előzetes írásos hozzájárulása mellett harmadik
fél részére engedményezhetik. Az engedményezés feltétele, hogy az engedményes előzetesen, teljes
egészében, változatlan formában, írásban elfogadja a szerződések rendelkezéseit. A hozzájárulás
megtagadását Felek indokolni kötelesek.

Gyártó bármely tag- vagy leányvállalatát bevonhatja a szerződésekkel kapcsolatos bármely
kötelezettsége teljesítésébe. A Gyártó tag- és leányvállalatai felléphetnek a Gyártót a szerződések
alapján megillető bármely jog érvényesítése érdekében.

XII. Értesítések

Felek a szerződésekkel, illetve az azokban foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos
jognyilatkozataikat egymással elektronikus levélben is közölhetik. Az elektronikus üzenetek akkor
tekintendők megérkezettnek, amikor azok a címzett Fél számára hozzáférhetővé válnak. A
felmondásra, vagy módosításra irányuló közléseket az elektronikus levél mellett postai úton, vagy
személyes kézbesítés, telefax útján is meg kell erősíteni.

Felek a szerződésekben rögzített vállalások teljesítése szempontjából releváns adataikban
bekövetkezett valamennyi változásról nyolc (8) munkanapon belül tájékoztatják a másik Felet.

XIII. Referencia, védjegyhasználat

Gyártó a Rendszer szállításának tényére, illetve a használatba adott Rendszer lényeges tulajdonságaira
(méretére, teljesítményére) mint referenciára hivatkozhat. Felhasználó Gyártó kérésére
referenciaigazolást bocsát ki.

Gyártó hivatkozási jogának gyakorlása során köteles Felhasználó méltányolható érdekeinek
figyelembevételére. Ha Felhasználó méltányolható, valós és okszerű érdeke megjelölésével, írásban
kéri, Gyártó köteles a hivatkozás megszüntetésére.

Gyártó kizárólag Felhasználó előzetes hozzájárulásával használhatja annak védjegyeit.

A SeConical megnevezés, annak színes ábrás, illetve bármely további formában történő megjelölése
Gyártó kizárólagos tulajdonát képező, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény alapján bejegyzett védjegyek. Felhasználó a Rendszerben feltüntetett védjegyeket nem
módosíthatja, azokat a Rendszerből, illetve a kiegészítő dokumentációról nem távolíthatja el.

XIV. Alkalmazandó jog és joghatóság

A szerződésekben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai irányadóak, különös
tekintettel a Polgári Törvénykönyvre, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre.

Felek a szerződésekkel összefüggésben felmerülő esetleges jogvitáikat megkísérlik békés úton
rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
általános hatásköri és illetékességi szabályai szerint járnak el.

XV. Vis maior

A szerződések szempontjából vis maiornak tekintendők az azok megkötése után bekövetkező, előre
nem látható, rendkívüli jellegű, és a Felek által el nem hárítható mindazon események, akadályok,
amelyek befolyásolják Felek szerződésekből fakadó jogainak gyakorlását, illetve kötelezettségeik
teljesítését.

Vis maior felmerülése esetén az érintett Fél, az esemény bekövetkezésétől, illetve amennyiben ez nem
lehetséges, a vis maior megszűnésétől számított három (3) munkanapon belül köteles a másik Felet
írásban értesíteni, rögzítve a vis maior felmerülésének körülményeit, hozzávetőleges időtartamát és az
esemény, illetve akadály elháríthatatlanságát alátámasztó tényezőket. Az értesítés elmulasztásából
eredő károkért fennálló felelősség a mulasztó Felet terheli.

XVI. Egyéb rendelkezések

Jelen végfelhasználói licencszerződés a Rendszer használatával összefüggő valamennyi jogosultságot
és kötelezettséget rögzíti. A szerződés hatályba lépésével – a használati megállapodást ide nem értve
– Felek minden korábbi, jelen szerződéssel ellentétben álló kijelentése hatályát veszti.

Jelen végfelhasználói licencszerződés egy (1) példánya a használati megállapodás elválaszthatatlan
részét képező mellékletként a megállapodás megkötésével egyidejűleg átadásra kerül Felhasználó
részére.

Budapest, 2022.03.23.